คุณอยากเรียนภาษาอะไรมากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 480 คำตอบ