คุณคิดว่าเยาวชนไทยควรได้รับการปลูกฝังเรื่องใดมากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 481 คำตอบ