รายงานแบบสำรวจการศึกษาตลาดน้ำมันปรุงอาหารในประเทศไทย

Yimresearch 16-12-2014 7892
 
 
วิธีการวิจัยการวิจัยแบบออนไลน์
 
ระยะเวลาเก็บข้อมูล: วันที่ 6 - 14 ตุลาคม 2557
 
พื้นที่วิจัย: ทั่วประเทศไทย
 
เกณฑ์การตอบคำถาม: ผู้หญิงและผู้ชายที่อายุมากกว่า 16 ปี และเป็นผู้ตัดสินใจหลักในการเลือกซื้อน้ำมันปรุงอาหาร
 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม: 486 คน
 
จำนวนคำถาม: 6 คำถามคัดผู้ตอบแบบสอบถาม และ 18 คำถามหลัก
 
เนื้อหาของงานวิจัย                     
- คำถามคัดผู้ตอบแบบสอบถาม :
เพศ, อายุ, แหล่งที่อยู่อาศัย, รายได้ในครัวเรือน, จำนวนสมาชิกในครอบครัว, และความถี่ในการปรุงอาหาร
 
- คำถามหลัก : แบรนด์น้ำมันปรุงอาหารในประเทศไทย, การตระหนักถึงแบรนด์น้ำมันปรุงอาหารที่ใช้อยู่, ประเภทของน้ำมันปรุงอาหาร,
3 แบรนด์ปรุงอาหารยอดนิยม, สถานที่ที่คนนิยมไปซื้อ, ขนาดและราคาที่คนนิยมจับจ่าย,แบรนด์ที่คนนิยมซื้อมากที่สุด,แบรนด์ใดที่คนเลิกใช้,
แบรนด์ใดที่คนอยากจะใช้ในอนาคต, และเหตุผลใดหรือปัจจัยใดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำมันปรุงอาหาร
 
 
ท่านสามารถดาวน์โหลด ผลสำรวจได้ที่ลิงค์ด้านล่าง :