รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มอาหารฟาสฟู้ด

Yimresearch 19-02-2015 5536
รายงานแบบสำรวจการรับรู้แบรนด์ ปี 2014
"กลุ่มอาหารฟาสฟู้ด"
 
 
 
 
 
 
 
 
เดือนธันวาคม 2014
 

วิธีการวิจัย: การวิจัยออนไลน์

ระยะเวลาเก็บข้อมูล: 2 ~ 3 สัปดาห์

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม: 600 คน

พื้นที่วิจัย: ทั่วประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย: ชายและหญิงอายุมากกว่า 17 ปี

ระยะเวลาการซื้อผลิตภัณฑ์:  ภายใน 1 เดือน

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ สำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคซึ่งเป็นสมาชิกเว็บไซต์ซึ่งเป็นผู้ซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์ โดยเกณฑ์การสำรวจมี 5 ด้าน คือ

1. Top of mind - แบรนด์ที่อยู่ในใจ
2. Expansive - การรับรู้แบรนด์จากสื่อโฆษณา
3. Ever used - แบรนด์ที่เคยใช้  
4. Last Purchased - แบรนด์ที่ซื้อล่าสุด
5. Intention - แบรนด์ที่ตั้งใจจะซื้อในอนาคต