Login LINE

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท มาโครมิลล์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

 2. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

  เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ อายุ สัญชาติ วันเกิด
  2. ข้อมูลช่องทางการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
  3. ข้อมูลบัญชี อาทิ รายละเอียดการชำระเงิน และบัญชีธนาคาร
  4. ข้อมูลทางธุรกรรม อาทิ ประวัติการรับบริการต่างๆ ประวัติการซื้อขาย
  5. ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน การสั่งซื้อ ความสนใจของท่านที่มีต่อบริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ
  6. ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดพิเศษ อาทิ ชาติพันธุ์/เผ่าพันธุ์ สุขภาพ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา รสนิยมทางเพศและชีวิตด้านเพศ สำเนาบัตรประชาชน
  7. ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ Google Analytics หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งาน การตั้งค่า (log) และข้อมูลบีคอน (beacon) เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับบีคอน วันและเวลาที่ประเมินผล (สำหรับการเข้าและออกจากพื้นที่ในแต่ละครั้ง) ไอดีการโฆษณา ข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ ค่าความแรงของสัญญาณบีคอน ระยะห่างจากบีคอน และชื่อแอปพลิเคชันที่ใช้ประเมินผล
  8. ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ได้รับ และความคิดเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร
  9. ข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร อาทิ รูปภาพ การบันทึกภาพเคลื่อนไหว การบันทึกเสียง
  10. ข้อมูลตำแหน่ง เช่น วันและเวลาที่ประเมินผล วันและเวลาที่ส่งข้อมูล ไอดีการโฆษณา ข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ ความถูกต้องแม่นยำของจีพีเอส (GPS) (ข้อผิดพลาด) และชื่อแอปพลิเคชันที่ใช้ประเมินผล
  11. ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

  เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้
   1. เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีเพื่อใช้บริการกับเรา หรือเมื่อท่านยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับเรา
   2. เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณาหรือข้อมูลทางการตลาดจากเรา
   3. จากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม
   4. จากการเก็บข้อมูลการใช้แพลตฟอร์มของท่านผ่านบราวเซอร์คุกกี้
   5. จากการติดต่อสอบถามของท่าน หรือผ่านการโต้ตอบทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ เพื่อที่ผู้ให้บริการสามารถติดต่อท่านกลับได้
   6. เมื่อท่านกดซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์จากเรา
   7. เมื่อท่านเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของเรา หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง อาทิ เฟซบุ๊ก กูเกิล เป็นต้น
  2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้ เฟซบุ๊ก กูเกิล ไลน์ อีเมล&รหัสผ่าน ทวิตเตอร์ โดยได้รับข้อมูลเมื่อท่านสมัครระบบหรือเข้าใช้งานระบบผ่านช่องทางของบุคคลที่สาม

  ในบางกรณี ท่านอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่บริษัท กรณีนี้ ท่านมีหน้าที่ต้องให้การยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมในการประมวลผล และส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว ทั้งนี้ ท่านยังมีอำนาจในการรับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในนามของบุคคลดังกล่าว ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์แก่บริษัท ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ด้วย

 4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

  1. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดฐานข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ และเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของท่าน
  2. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการดำเนินการชำระเงินค่าบริการหรือสินค้าที่ท่านซื้อในระบบ
  3. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลหลังการบริการ เช่น การสอบถามข้อมูล การแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือ การส่งคำร้องแก่ผู้ให้บริการ เป็นต้น
  4. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนว่าท่านเป็นผู้เดียวในการเข้าถึงบัญชีของท่าน
  5. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวิจัยการตลาดและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
  6. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และระเบียบบังคับใช้ของรัฐ
  7. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้ให้บริการ รวมถึงการยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มธุรกิจและพันธมิตรของผู้ให้บริการ ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือหน่วยงานใดๆ ที่มีสัญญากับผู้ให้บริการ
  8. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการ และมอบของรางวัล
  9. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ของลูกค้า ตลอดจนของบริษัทพันธมิตรโดยใช้ข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกใช้อย่างเฉพาะเจาะจง แต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสถิติ เพื่อคัดเลือกผู้ตอบแบบสำรวจในการทำแบบสอบถาม และเพื่อแบ่งปันข้อมูลให้แก่ลูกค้าของเราและบุคคลที่สาม
  10. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
 5. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้

  1. เก็บรวบรวมโดยมีการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการ ได้แก่ Google Cloud Platform
  2. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมมาในการดำเนินงานของบริษัทตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ "วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล"
  3. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกับพนักงานที่มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใต้สัญญาจ้างของบริษัท เปิดเผยบนแพลตฟอร์มของบริษัท หรือช่องทางสังคมออนไลน์เพื่อการโฆษณา นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิต เพื่อตรวจสอบและอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการฉ้อโกง ทั้งยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามอื่นๆ เช่น บริษัทในเครือ ตัวแทน/ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความลับอันเกี่ยวเนื่องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลตำแหน่งจะไม่ประกอบด้วยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยตรงโดยปราศจากการเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ที่อยู่โดยละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล เป็นต้น
  4. บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร เช่น ประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามประเทศปลายทางดังกล่าวอาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกับกฎหมายในประเทศไทย และท่านอาจไม่ได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังเช่นในประเทศไทย ในกรณีนี้ บริษัทต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 6. ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  โดยหลักการแล้ว เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้

  1. ประมวลผลบนพื้นฐานความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากการประมวลผลข้อมูลของท่านตามพื้นฐานของความยินยอมแล้ว เราอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีความจำเป็นดังต่อไปนี้
  2. การประมวลผลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  3. การปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา
  4. การปฏิบัติตามกฎหมายของเรา
  5. การป้องกันหรือการระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  6. การปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่เรา
  7. การบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ

  ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทอาจมีลักษณะที่อ่อนไหว และกฎหมายมีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดมากขึ้นในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษนี้ (“ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดพิเศษ”) ข้อมูลเหล่านี้เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ หรือข้อมูลใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน โดยหลักแล้วการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดพิเศษนั้นไม่สามารถทำได้ เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามหากเรามีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลในหมวดพิเศษ เราจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดพิเศษได้ที่ข้อมูลการติดต่อของเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

 7. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจัดเก็บจะอยู่ในลักษณะของสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ (Soft Copy)
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องมืออุปกรณ์ของบริษัท ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือของทางบริษัท รวมถึงมีการเก็บข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้แก่ Google Cloud Platform
  3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ "ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล" ด้านล่าง
  4. อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไว้นานกว่าระยะเวลาที่กำหนดได้หากมีความจำเป็น อย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้นานเกินกว่าที่กำหนดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อให้บริษัทสามารถปกป้องสิทธิและประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของตนและบุคคลที่สามได้
 8. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  ลำดับที่ ประเภท / รายการข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาประมวลผล
  1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ อายุ สัญชาติ วันเกิด 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
  2. ข้อมูลช่องทางการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
  3. ข้อมูลบัญชี อาทิ รายละเอียดการชำระเงิน และบัญชีธนาคาร 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
  4. ข้อมูลทางธุรกรรม อาทิ ประวัติการรับบริการต่างๆ ประวัติการซื้อขาย 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
  5. ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน การสั่งซื้อ ความสนใจของท่านที่มีต่อบริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ 5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
  6. ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดพิเศษ อาทิ ชาติพันธุ์/เผ่าพันธุ์ สุขภาพ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา รสนิยมทางเพศและชีวิตด้านเพศ สำเนาบัตรประชาชน 5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
  7. ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ Google Analytics หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งาน การตั้งค่า (log) และข้อมูลบีคอน (beacon) เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับบีคอน วันและเวลาที่ประเมินผล (สำหรับการเข้าและออกจากพื้นที่ในแต่ละครั้ง) ไอดีการโฆษณา ข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ ค่าความแรงของสัญญาณบีคอน ระยะห่างจากบีคอน และชื่อแอปพลิเคชันที่ใช้ประเมินผล 5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
  8. ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ได้รับ และความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร 5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
  9. ข้อมูลตำแหน่ง เช่น วันและเวลาที่ประเมินผล วันและเวลาที่ส่งข้อมูล ไอดีการโฆษณา ข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ ความถูกต้องแม่นยำของจีพีเอส (GPS) (ข้อผิดพลาด) และชื่อแอปพลิเคชันที่ใช้ประเมินผล 5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
  10. ข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร อาทิ รูปภาพ การบันทึกภาพเคลื่อนไหว การบันทึกเสียง 5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
 9. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

  ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  1. สิทธิในการได้รับแจ้ง (right to be informed): ท่านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิธีการจัดเก็บและระยะเวลาการจัดเก็บ
  2. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บริษัท
  3. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเรา
  4. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
  5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
  6. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
  7. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
  8. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
  9. ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมข้อมูลของเรา เพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นการใช้สิทธิต่างๆ ได้ที่ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (TDPG 3.0) และเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.th

   ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

 10. การยื่นคำร้องเพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

  หากท่านมีความประสงค์ในการยื่นคำร้องเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมไปถึงการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การขอเพิกถอนการยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งความคิดเห็นต่อการบริการ ท่านสามารถติดต่อได้ทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในหัวข้อ "ช่องทางการติดต่อ"

 11. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด

  ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูล ข่าวสารได้โดยติดต่อมาได้ผ่านทางที่อยู่อีเมล [email protected]

 12. Cookies คืออะไร?

  Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

 13. เราใช้ Cookies อย่างไร?

  เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์ม โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในแพลตฟอร์มของเราได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย
  2. เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานบนแพลตฟอร์มของท่าน จัดเนื้อหาข้อมูล รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านได้ตั้งค่าไว้
  3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของท่าน เพื่อปรับเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของท่านมากขึ้น
  4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 14. ประเภทของ Cookies ที่เราใช้

  เว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วย Cookies ดังต่อไปนี้

  1. Functionality Cookies: คุกกี้ประกอบการทำงานของแพลตฟอร์ม ถูกใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการ เฉพาะบุคคลมากขึ้น เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม
  2. Advertising Cookies: คุกกี้สำหรับการโฆษณา ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชมและรวมถึงลักษณะการใช้แพลตฟอร์มของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน และใช้เพื่อการประเมินประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาต่างๆ
  3. Strictly Necessary Cookies: คุกกี้ทางเทคนิค เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
  4. Performance Cookies: คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์ม คุกกี้ประเภทนี้จะจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มแบบไม่ระบุตัวตน และนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น
  5. Third-party Cookies: คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม อาทิ Google Analytics
 15. การตั้งค่าคุกกี้

  ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ในบราวเซอร์ของท่านได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการดังนี้:

  สำหรับผู้ใช้ระบบซาฟารี (Safari)

  1. เข้าแอปพลิเคชันซาฟารีและเลือก “การตั้งค่า”
  2. เลือก “ความเป็นส่วนตัว” และจัดการข้อมูลการใช้คุกกี้ตามความต้องการของท่าน ดังนี้
   1. เลือก “ป้องกันไม่ให้ติดตามข้ามไซต์” เพื่อยกเลิกตัวติดตามใช้คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์
   2. เลือก “ปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด” เพื่อปิดกั้นไม่ให้เว็บไซต์บุคคลที่สามและผู้โฆษณาจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
   3. เลือก “จัดการข้อมูลเว็บไซต์” เพื่อดูว่าเว็บไซต์ใดบ้างที่จัดเก็บคุกกี้และข้อมูลของท่าน
 16. สำหรับผู้ใช้กูเกิลโครม (Google Chrome)

  1. เข้าระบบกูเกิลโครมในคอมพิวเตอร์ และเลือก “การตั้งค่า” ด้านขวาบน
  2. เลือก “ขั้นสูง” ด้านล่าง
  3. เลือก “การตั้งค่าและความปลอดภัย”
  4. เลือก “การตั้งค่าเว็บไซต์”
  5. คลิก “คุกกี้”
  6. หากต้องการยกเลิกการใช้คุกกี้ เลือก “ปิดการอนุญาตให้เว็บไซต์บันทึกและอ่านข้อมูลคุกกี้”
 17. สำหรับผู้ใช้ Internet Explorer

  1. เมื่อเข้าระบบ Internet Explorer เลือก “การตั้งค่า”
  2. หากต้องการลบข้อมูลคุกกี้:
   1. เลือก “ความปลอดภัย”
   2. เลือก “ลบประวัติการเรียกดู”
   3. เลือก “คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์” และกด “ลบ”
  3. หากต้องการลบข้อมูลคุกกี้:
   1. เลือก “เครื่องมือ”
   2. เลือก “ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต”
   3. เลือก “ความเป็นส่วนตัว”
   4. กด “ขั้นสูง” และเลือกให้อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้
 18. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากท่านได้กดลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกจากเว็บไซต์ของเราอย่างสิ้นเชิง

 19. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ และกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับเปลี่ยนข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 13/05/2020 และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 13/05/2020

 20. ช่องทางการติดต่อ

  รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล
  ชื่อ: มาโครมิลล์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
  สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 142 อาคารทูแปซิฟิค เพลส ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1808 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  ช่องทางการติดต่อ: 026530411
  อีเมล: [email protected]

  เจ้าหน้าที่ผู้จัดการข้อมูล (Data Management Officer)
  ชื่อ: ทาโร่ โดฮิ
  สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 142 อาคารทูแปซิฟิค เพลส ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1808 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  ช่องทางการติดต่อ: 026530411
  อีเมล: [email protected]

  รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล
  ในกรณีที่พนักงานของเราหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามรายละเอียดดังนี้
  ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  สถานที่ติดต่อ: ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  ช่องทางการติดต่อ: (+66) 02-142-2233

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน