Login LINE

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Yimresearch คือเว็บไซต์วิจัยตลาดออนไลน์ที่มีเป้าหมายในการก้าวเป็นผู้ให้บริการข้อมูลทางการตลาดชั้นนำที่เเชื่อถือ
ได้ เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและสมาชิกอย่างสูงสุด นโยบายความปลอดภัยของเรามีดังนี้


1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลอาทิเช่น ชื่อ วันเกิด และประวัติที่ใช้ระบุตัวตนของสมาชิก
(รวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้ระบุชัดเจนแต่ผนวกหรือเทียบได้กับข้อมูลอื่น ๆ ในการระบุตัวตนสมาชิก)

2. การรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

2.1 จุดมุ่งหมายในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

(1) การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกนั้นมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและโปร่งใส
ข้อมูลจะถูกรวบรวมมาตามความจำเป็นเพื่อเป้าหมายของเรา ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกใช้โดยความสมัครใจของสมาชิก
- การให้บริการแบบสอบถามออนไลน์
- ของรางวัล (แบบสอบถามเพื่อยืนยันหรือการมอบของรางวัล)
- หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของเรา

(2). หลังจากรวบรวมคำตอบในแบบสอบถาม
เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในรูปแบบข้อมูลสถิติซึ่งจะไม่เปิดเผยตัวตนของเจ้าของข้อมูลดังกล่าว
เมื่อสมาชิกมอบข้อมูลให้เราแล้ว เป็นที่เข้าใจว่าสมาชิกเห็นชอบกับจุดประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว
ในขณะเดียวกันสมาชิกมีทางเลือกที่จะให้หรือไม่ให้ข้อมูลแก่เรา
อย่างไรก็ตามหากสมาชิกมอบข้อมูลแก่เราไม่เพียงพอ สมาชิกอาจใช้บริการของเราได้อย่างจำกัด หรือไม่ได้เลย

(3). ในบางกรณีบริษัทของเราจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราเพื่อนำไปพัฒนาและส่งเสริมบริการของเราต่อ
ไป

2.2 การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกต่อบุคคลที่สามข้อมูลของสมาชิกจะถูกใช้อย่างจำกัดตามจุดประสงค์ต่อ
ไปนี้

(1). บริษัทของเราอาจวิเคราะห์สถานะของสมาชิกผู้ใช้บริการเพื่อศึกษาและค้นคว้าแนวทางต่าง ๆ ในการพัฒนา
คุณภาพในบริการของเรา

(2). เราอาจใช้ข้อมูลของสมาชิกเพื่อสร้างสรรค์แบบสำรวจสำหรับการวิจัยตลาด ในกรณีนี้เรารับรองว่าข้อมูลของ
สมาชิกจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

(3). บางครั้งบริษัทของเราจะส่งมอบข้อมูลของสมาชิกแก่บุคคลที่สามเพื่อให้บริการข้อมูลวิจัยตลาดอย่างสมบูรณ์ที่สุด
อย่างไรก็ตามบุคคลที่สามจำต้องยินยอมที่จะรักษาความปลอดภัยและรับผิดชอบ ข้อมูลของสมาชิกอย่างเท่าเทียมกับ
เรา และบุคคลที่สามไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ที่นอกเหนือความยินยอมของ
สมาชิก

(4). เราอาจใช้ข้อมูลของสมาชิกเพื่อแนะนำบริการใหม่ ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกท่านอื่น ๆ

(5). เราอาจใช้ข้อมูลอีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ ซึ่งสมาชิกลงทะเบียนไว้ เพื่อติดต่อสมาชิกของเรา

(6). เราจะไม่ส่งมอบข้อมูลของสมาชิกให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิก ในกรณีที่เราจะ
ส่งมอบข้อมูลของสมาชิกให้แก่บุคคลที่สามโดยต้องมีการตกลงรักษาความลับกับบุคลที่สาม ทว่าด้วยเหตุผล
บางประการทางการตลาด เรามีสิทธิ์ส่งมอบข้อมูลของสมาชิกในรูปแบบข้อมูลทางสถิติอันไม่มีการแสดงตัวตน
ของเจ้าของข้อมูล นอกจากนั้นหากมีการเรียกเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ เราจะส่งมอบข้อมูลของสมาชิก
อย่างจำกัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไป

(7) ข้อมูลของสมาชิกหรือข้อมูลของบุคคลที่สาม(ที่ได้ทำสัญญาเป็นความลับกับ Yimresearch แล้ว)
สามารถนำมาใช้เทียบเคียงกันได้อย่างจำกัดตามข้อระบุทางกฎหมาย ซึ่งการเทียบเคียงนี้เป็นวิธีสำหรับ
ตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียนสมาชิกแต่ละท่านเพื่อป้องกันการลงทะเบียนซ้ำของสมาชิก
ท่านเดิม

2.3 YimresearchCookies:

Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน Cookies ถูกบันทึกไว้ เพื่อจดจำ
บัญชีและรหัสผ่านของสมาชิก ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย cookies จะถูกใช้เพียงเพื่อจัดหาบริการจาก
Yimresearch ให้แก่ท่านเท่านั้น

3. ปัญหาและวิธีแก้

เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใช้เว็บไซต์อย่างผิดกฎหมาย การสูญเสีย ปลอมแปลง หรือรั่วไหลของข้อมูลของสมาชิก
ทางเราจึงจัดตั้งระบบในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก หากเกิดปัญหาที่ทางเราไม่มีการเตรียมรองรับไว้
สมาชิกสามารถติดต่อเราโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ตามวิธีการที่ระบุไว้

4. การปฏิบัติตามบัญญัติของกฎหมาย

การปฏิบัติตามบัญญัติของกฎหมาย เมื่อเราดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เราทำ
ตามข้อบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในทุก ๆ กรณี

5. การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีระบบจัดการข้อมูลที่ดีที่สุด

สำหรับให้บริการสมาชิกของเรา เราจึงคอยอัพเดตระบบอยู่เสมอเพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยีและสังคม

6. การเข้าใช้ ปรับปรุงแก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ Yimresearchการเผยแพร่ ปรับปรุงแก้ไข และลบข้อมูลส่วนตัว ทำได้ในหน้า "ถาม-ตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว"
โดยจะต้องสัมพันธ์กับกฎหมายหรือวัฒนธรรมและสภาพสังคม และสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่ ปรับปรุงแก้ไข
หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบจัดการของเรา

7. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

เป้าหมายของบริษัทเราคือการทำสำรวจ รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากสมาชิก
และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบริษัทและองค์กรต่าง ๆ ต่อไป
ข้อมูลจะถูกรวบรวมและแปรเป็นสถิติซึ่งจะไม่แสดงรายละเอียดข้อมูลสมาชิกเฉพาะท่าน
ท่านที่สนใจจะร่วมทำแบบสำรวจกับ Yimresearchจำต้องสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งการสมัครสมาชิกนั้น
Yimresearchยืนยันจะนำข้อมูลของสมาชิกไปใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายดั่งที่ระบุไว้ในข้อตกลงกับเรา

8. ข้อมูลส่วนบุคคล

"ข้อมูลส่วนบุคคล" คือ ข้อมูลที่ระบุโดยสมาชิกแต่ละท่าน ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เผยแพร่ ปรับปรุงแก้ไข
หรือลบออกจากเว็บไซต์ เพราะกฎหมายบางประการทำให้บางครั้งสมาชิกไม่สามารถเผยแพร่ ปรับปรุง
แก้ไข หรือลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์ได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลถูกลบออก ข้อมูลการสมัครบางส่วน
หรือทั้งหมดของสมาชิกท่านนั้นอาจถูกยกเลิก ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้เพื่อป้องกันการสูญเสีย
ข้อมูลจากความผิดพลาดของทางระบบหรือบุคคล ข้อมูลนี้บุคคลที่สามไม่สามารถปรับปรุงแก้ไข
หรืออ้างสิทธิ์ได้

9. ติดต่อเรา

เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเป็นอย่างดี
และมุ่งมั่นที่จะสร้างและดำเนินการทั้งหมดด้วยวิธีที่ปลอดภัยที่สุด หากมีข้อสงสัยอื่น ๆ
เกี่ยวกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเราโปรดติดต่อเรา ประเทศไทย

Thailand

Macromill South East Asia Co., Ltd. Thailand บริษัทวิจัยออนไลน์ชั้นนำแห่งประเทศไทย
โทร : +66 (0)2 6530 411
แฟกซ์ : +66 (0)2 6530 412
สำนักงาน: เลขที่ 142 อาคารทูแปซิฟิค เพลส ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1808
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์:[email protected]
ตัวแทน: Fujii Yoshio

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน