Login LINE

รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มนม

  • Yimresearch
  • 12-04-2018
  • 18080
  • Rating: 0 member
รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ ปี 2015
"กลุ่มนม"
 
 
 
 
 
 
เดือนมกราคม 2015
 

วิธีการวิจัย: การวิจัยออนไลน์

ระยะเวลาเก็บข้อมูล: 2 ~ 3 สัปดาห์

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม: 1200 - 1300 คน

พื้นที่วิจัย: ทั่วประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย: ชายและหญิงอายุมากกว่า 17 ปี

ระยะเวลาซื้อสินค้าครั้งสุดท้าย:  ภายใน 1 เดือน

 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ สำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคซึ่งเป็นสมาชิกเว็บไซต์ซึ่งเป็นผู้ซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์ โดยเกณฑ์การสำรวจมี 5 ด้าน คือ

1. Top of mind - แบรนด์ที่อยู่ในใจ
2. Expansive - การรับรู้แบรนด์จากสื่อโฆษณา
3. Ever used - แบรนด์ที่เคยใช้  
4. Last Purchased - แบรนด์ที่ซื้อล่าสุด
5. Intention - แบรนด์ที่ตั้งใจจะซื้อในอนาคต
 

 

แชร์ข่าวให้เพื่อนได้รู้!

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+

รายงานการวิจัยอื่นๆ

Tag

รายงานการวิจัยอื่นๆ

ต้องการเสนอหัวข้อการวิจัยให้กับเรา