Login LINE

Subject

รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนสร้างครอบครัวเปรียบเทียบ 3 ประเทศ

2018-04-12 14:06:06รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนสร้างครอบครัวเปรียบเทียบ 3 ประเทศ

รายงานการวิจัยเรื่องการวางแผนสร้างครอบครัวเปรียบเทียบ 3 ประเทศ วิธีการวิจัย:การวิจัยแบบออนไลน์ ระยะเวลาเก็บข้อมูล: 1 - 3 ตุลาคม 2558 พื้นที่วิจัย: ประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย เกณฑ์การตอบคำถาม: คนไทย เวียดนาม และอินโดนีเซียที่มีอายุ17 ปีขึ้นไป จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม: 1,500 คน โควต้า - ผู้ชายโส ...

ต้องการเสนอหัวข้อการวิจัยให้กับเรา