Login LINE
 • Yimresearch รายงานการวิจัยอื่นๆ

Subject

โปรดทราบเกี่ยวกับรางวัล Truemoney wallet

2024-05-29 12:14:05โปรดทราบเกี่ยวกับรางวัล Truemoney wallet

เบอร์โทรศัพท์ที่รับรางวัล Truemoney wallet Yimresearch ไม่อนุญาตให้บุคคลคนเดียวกันตอบแบบสำรวจเดียวกันมากกว่า 1 ครั้งเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของคำตอบแบบสำรวจ ในทำนองเดียวกัน 1 คนอนุญาตให้สมัครบัญชี Yimresearch ได้เพียง 1 บีญชีเท่านั้น ล่าสุดทางทีมงานได้ตรวจพบว่ามีบัญชี Yimresearch หลายบัญชีทำการโอนเงิ ...

ล่าสุด

 • รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น

  รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น

  รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ ปี 2015 "หมวดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น" เดือนมกราคม 2015 วิธีการวิจัย:การวิจัยออนไลน์ ระยะเวลาเก็บข้อมูล:2 ~ 3 สัปดาห์ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม:1200 - 1300 คน พื้นที่วิจัย: ทั่วประเทศไทย กลุ่มเป้าหมาย: ชายและหญิงอายุมากกว่า 17 ปี ระยะเวลา ...

  อ่านต่อ

 • รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มขนมขบเคี้ยว

  รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มขนมขบเคี้ยว

  รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ ปี 2015 "หมวดขนมขบเคี้ยว" เดือนมกราคม 2015 วิธีการวิจัย:การวิจัยออนไลน์ ระยะเวลาเก็บข้อมูล:2 ~ 3 สัปดาห์ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม:1200 - 1300 คน พื้นที่วิจัย: ทั่วประเทศไทย กลุ่มเป้าหมาย: ชายและหญิงอายุมากกว่า 17 ปี ระยะเวลาซื้อสินค้าครั ...

  อ่านต่อ

 • รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มนม

  รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มนม

  รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ ปี 2015 "กลุ่มนม" เดือนมกราคม 2015 วิธีการวิจัย:การวิจัยออนไลน์ ระยะเวลาเก็บข้อมูล:2 ~ 3 สัปดาห์ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม:1200 - 1300 คน พื้นที่วิจัย: ทั่วประเทศไทย กลุ่มเป้าหมาย: ชายและหญิงอายุมากกว่า 17 ปี ระยะเวลาซื้อสินค้าครั้งสุดท้า ...

  อ่านต่อ

 • รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มโยเกิร์ต

  รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มโยเกิร์ต

  รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ ปี 2015 "กลุ่มโยเกิร์ต" เดือนมกราคม 2015 วิธีการวิจัย:การวิจัยออนไลน์ ระยะเวลาเก็บข้อมูล:2 ~ 3 สัปดาห์ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม:1200-1300 คน พื้นที่วิจัย: ทั่วประเทศไทย กลุ่มเป้าหมาย: ชายและหญิงอายุมากกว่า 17 ปี ระยะเวลาซื้อสินค้าครั้ ...

  อ่านต่อ

 • รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มธนาคาร

  รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มธนาคาร

  รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ ปี 2014 "หมวดธนาคาร" เดือนธันวาคม 2014 วิธีการวิจัย:การวิจัยออนไลน์ ระยะเวลาเก็บข้อมูล:2 ~ 3 สัปดาห์ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม:700 คน พื้นที่วิจัย: ทั่วประเทศไทย กลุ่มเป้าหมาย: ชายและหญิงอายุมากกว่า 17 ปี ระยะเวลาการใช้บริการครั้งสุดท้า ...

  อ่านต่อ

 • รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

  รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

  รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ ปี 2014 "หมวดเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ" เดือนธันวาคม 2014 วิธีการวิจัย:การวิจัยออนไลน์ ระยะเวลาเก็บข้อมูล:2 ~ 3 สัปดาห์ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม:700 คน พื้นที่วิจัย: ทั่วประเทศไทย กลุ่มเป้าหมาย: ชายและหญิงอายุมากกว่า 17 ปี ระยะเวลาการใช้บริก ...

  อ่านต่อ

 • รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มอาหารฟาสฟู้ด

  รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มอาหารฟาสฟู้ด

  รายงานแบบสำรวจการรับรู้แบรนด์ ปี 2014 "กลุ่มอาหารฟาสฟู้ด" เดือนธันวาคม 2014 วิธีการวิจัย:การวิจัยออนไลน์ ระยะเวลาเก็บข้อมูล:2 ~ 3 สัปดาห์ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม: 600 คน พื้นที่วิจัย: ทั่วประเทศไทย กลุ่มเป้าหมาย: ชายและหญิงอายุมากกว่า 17 ปี ระยะเวลาการซื้อผลิต ...

  อ่านต่อ

ต้องการเสนอหัวข้อการวิจัยให้กับเรา