Login LINE

ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

28-03-2020

แบบสอบถามเกี่ยวกับการช้อปปิ้ง

15คะแนน

25-03-2020

แบบสอบถามแจกคะแนน

10คะแนน

25-03-2020

แบบสอบถามแจกคะแนน

10คะแนน

24-03-2020

แบบสอบถามแจกคะแนน

20คะแนน

23-03-2020

แบบสอบถามเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร

10คะแนน

ข่าวสารจาก Yimresearch