Login LINE

ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

28-01-2020

แบบสำรวจการเลือกซื้อสินค้าขบเคี้ยว

10คะแนน

27-01-2020

แบบสอบถามเรื่องไข้หวัด 2019

20คะแนน

25-01-2020

แบบสำรวจการเลือกซื้อของทานเล่นของคนไทย

10คะแนน

24-01-2020

แบบสำรวจของใช้ส่วนตัว

11คะแนน

22-01-2020

แบบสำรวจเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าแช่เย็น

10คะแนน

ข่าวสารจาก Yimresearch