Login LINE
 • Tayida14

  Tayida14

 • 07-11-2023 - 14-11-2023
 • 1547 คำตอบ

  1547 คำตอบ

 • ท่องเที่ยว

  ท่องเที่ยว

เปิดโหวต

คุณแพลนทำอะไรในช่วงวันหยุดปีใหม่

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Kanlaya1 ...

  Kanlaya1135

 • 06-11-2023 - 13-11-2023
 • 1935 คำตอบ

  1935 คำตอบ

 • ท่องเที่ยว

  ท่องเที่ยว

เปิดโหวต

คุณเต็มใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นหรือไม่?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • tkgolf19 ...

  tkgolf1981

 • 22-10-2023 - 29-10-2023
 • 1828 คำตอบ

  1828 คำตอบ

 • ท่องเที่ยว

  ท่องเที่ยว

เปิดโหวต

สำหรับวันหยุดยาว​ คุณมีแผน​หรือกิจกรรมใด​ กับครอบครัว

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Preawrat ...

  Preawrat216

 • 19-08-2023 - 26-08-2023
 • 2074 คำตอบ

  2074 คำตอบ

 • ท่องเที่ยว

  ท่องเที่ยว

เปิดโหวต

ภายใน 1 ปี ที่ผ่านมาคุณเดินทางไปต่างประเทศมาแล้วกี่ครั้ง?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Preawrat ...

  Preawrat216

 • 23-06-2023 - 30-06-2023
 • 2181 คำตอบ

  2181 คำตอบ

 • ท่องเที่ยว

  ท่องเที่ยว

เปิดโหวต

คุณใช้เกณฑ์ หรือหัวข้อไหนในการเลือกใช้บริการสายการบิน

ผลการสำรวจ

Like & Share