Login LINE
 • Pattamon ...

  Pattamon3295

 • 12-03-2023 - 19-03-2023
 • 2209 คำตอบ

  2209 คำตอบ

 • Yimresearch

  Yimresearch

เปิดโหวต

คุณแลกของรางวัลจาก Yimresearch เป็นอะไรบ้าง

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • First67

  First67

 • 05-01-2023 - 12-01-2023
 • 1463 คำตอบ

  1463 คำตอบ

 • Yimresearch

  Yimresearch

เปิดโหวต

กินน้ำอย่างน้อยวันละกี่แก้ว

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • farisaw2 ...

  farisaw22

 • 12-10-2018 - 19-10-2018
 • 2206 คำตอบ

  2206 คำตอบ

 • Yimresearch

  Yimresearch

ปิดโหวต

คุณเป็นมาชิกของ Yimresearch มานานเท่าไหร่

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • satobee

  satobee

 • 12-10-2018 - 19-10-2018
 • 2100 คำตอบ

  2100 คำตอบ

 • Yimresearch

  Yimresearch

ปิดโหวต

ทำไมเราจึงต้องมีการทำแบบสำรวจบ่อย ๆ

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • sawat428 ...

  sawat428956

 • 12-10-2018 - 19-10-2018
 • 4245 คำตอบ

  4245 คำตอบ

 • Yimresearch

  Yimresearch

ปิดโหวต

งานในฝันที่คุณอยากทำมากที่สุด ?

ผลการสำรวจ

Like & Share