Login LINE
 • farisaw2 ...

  farisaw22

 • 12-10-2018 - 19-10-2018
 • 2206 คำตอบ

  2206 คำตอบ

 • Yimresearch

  Yimresearch

ปิดโหวต

คุณเป็นมาชิกของ Yimresearch มานานเท่าไหร่

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • satobee

  satobee

 • 12-10-2018 - 19-10-2018
 • 2100 คำตอบ

  2100 คำตอบ

 • Yimresearch

  Yimresearch

ปิดโหวต

ทำไมเราจึงต้องมีการทำแบบสำรวจบ่อย ๆ

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • sawat428 ...

  sawat428956

 • 12-10-2018 - 19-10-2018
 • 4245 คำตอบ

  4245 คำตอบ

 • Yimresearch

  Yimresearch

ปิดโหวต

งานในฝันที่คุณอยากทำมากที่สุด ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Tawatcha ...

  Tawatchai815

 • 18-09-2018 - 25-09-2018
 • 2062 คำตอบ

  2062 คำตอบ

 • Yimresearch

  Yimresearch

ปิดโหวต

Yimresearch ให้ประโยชน์อะไรแก่ท่านบ้าง

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Nattapon ...

  Nattapon131242

 • 20-08-2018 - 27-08-2018
 • 2261 คำตอบ

  2261 คำตอบ

 • Yimresearch

  Yimresearch

ปิดโหวต

คุณคิดว่าการแลกรางวัลของ yimresearch ใช้คะแนนมากเกินไปหรือไม่

ผลการสำรวจ

Like & Share