Login LINE

พ่อของลาวลี่มีลูก 5 คน คนที่1ชื่อ10 คนที่2ชื่อ20 คนที่3ชื่อ30 คนที่4ชื่อ40 แล้วคนที่5ชื่ออะไร ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 2368 คำตอบ