Login LINE

1.ข้อใดเป็นพลังงานทดแทนที่ใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด แต่ให้พลังงานความร้อน ออกมามากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 1370 คำตอบ