Login LINE

คุณคิดว่าในอนาคตหลายปีข้างหน้าซึ่งอาจนานนับสิบปีหรือร้อยปี อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีใดต่อไปนี้น่าจะเกิดขึ้นจริงและมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 2125 คำตอบ