Login LINE

สมมติมีรถบัส 1 คัน รับคนที่ป้ายแรก 3 คน แล้วไปรับคนที่ป้ายที่สองอีก 4 คน พอถึงจุดหมายคนลงทั้งหมดบนรถ 7 คน ใครเป็นเจ้าของรถ ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 447 คำตอบ