คุณซื้อสินค้าประเภทใดต่อไปนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 2264 คำตอบ