คุณอยากให้ประเทศไทยพัฒนาด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 592 คำตอบ