คุณอยากให้ประเทศไทยพัฒนาด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 619 คำตอบ