ท่านซื้อสินค้าประเภทใดผ่านทางสื่อออนไลน์มากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 2003 คำตอบ