คุณอยากให้ประเทศไทยพัฒนาเรื่องใดเป็นอันดับแรก ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 1476 คำตอบ