Login LINE
 • chillsma ...

  chillsman10

 • 11-03-2015 - 11-04-2015
 • 285 คำตอบ

  285 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

คุณซื้อของออนไลน์หรือไม่

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Atchara2 ...

  Atchara2533

 • 03-03-2015 - 03-04-2015
 • 373 คำตอบ

  373 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

คุณช๊อปปิ้งครั้งละเท่าไร ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • aiwjang

  aiwjang

 • 24-02-2015 - 24-03-2015
 • 270 คำตอบ

  270 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

ถ้าคุณจะต้องซื้อของใช้ในครัวเรือนหลายๆอย่าง คุณจะเลือกสถานที่ใดต่อไปนี้

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • jang262

  jang262

 • 24-02-2015 - 24-03-2015
 • 239 คำตอบ

  239 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

เมื่อดาราเซเลปรีวิวสินค้าลงโซเชียวมีผลกับการตัดสินใจซื้อสินค้าไหม

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • MINKGIRL ...

  MINKGIRLY

 • 24-02-2015 - 24-03-2015
 • 260 คำตอบ

  260 คำตอบ

 • ช็อปปิ้ง

  ช็อปปิ้ง

ปิดโหวต

ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดใด ที่ท่านนิยมใช้บริการมากที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share