Login LINE
 • jiranun

  jiranun

 • 30-12-2014 - 30-01-2015
 • 37 คำตอบ

  37 คำตอบ

 • ครอบครัว

  ครอบครัว

ปิดโหวต

การเลือกโรงเรียนให้ลูกวัยอนุบาลควรคำนึงถึงสิ่งใด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • paweena

  paweena

 • 12-12-2014 - 12-01-2015
 • 189 คำตอบ

  189 คำตอบ

 • ครอบครัว

  ครอบครัว

ปิดโหวต

ถ้าวันหนึ่งลูกชายของคุณเดินมาบอกว่าอยากเป็นผู้หญิงคุณจะทำอย่างไร

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Tidalatn ...

  Tidalatnaka

 • 12-12-2014 - 12-01-2015
 • 207 คำตอบ

  207 คำตอบ

 • ครอบครัว

  ครอบครัว

ปิดโหวต

คุณคิดว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดในชีวิตคู่

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • bbsunk99

  bbsunk99

 • 11-11-2014 - 11-12-2014
 • 134 คำตอบ

  134 คำตอบ

 • ครอบครัว

  ครอบครัว

ปิดโหวต

ถ้าให้คุณเลี้ยงสัตว์ต่อไปนี้ คุณจะเลือกเลี้ยงอะไร

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • rungrude ...

  rungrudee

 • 11-11-2014 - 11-12-2014
 • 166 คำตอบ

  166 คำตอบ

 • ครอบครัว

  ครอบครัว

ปิดโหวต

ท่านคิดว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น(ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร)มีสาเหตุมาจากสิ่งใด

ผลการสำรวจ

Like & Share