Login LINE
 • ponpipat ...

  ponpipat210

 • 20-04-2023 - 27-04-2023
 • 1588 คำตอบ

  1588 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

เปิดโหวต

ในการเลือกตั้ง 2566 คุณเลือกพรรคใด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Chadapor ...

  Chadaporn1997

 • 04-09-2022 - 11-09-2022
 • 1736 คำตอบ

  1736 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

เปิดโหวต

คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่เด็กนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการประท้วง

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • beebegir ...

  beebegirl9920

 • 05-09-2022 - 12-09-2022
 • 1493 คำตอบ

  1493 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

เปิดโหวต

คนละครึ่งเฟส 5 ช่วยคุณในภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้ไหม

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • AlexNaco

  AlexNaco

 • 12-07-2022 - 19-07-2022
 • 3291 คำตอบ

  3291 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

เปิดโหวต

คุณคิดว่าอนาคต AI จะแทนที่มนุษย์หรือไม่

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • gotfowan

  gotfowan

 • 12-02-2019 - 19-02-2019
 • 1687 คำตอบ

  1687 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

ปิดโหวต

คุณคิดว่า สาเหตุหลักของอาการโรคกระเพาะ มาจากสาเหตุใด

ผลการสำรวจ

Like & Share