Login LINE
 • Zygotic

  Zygotic

 • 12-10-2018 - 19-10-2018
 • 2022 คำตอบ

  2022 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

ปิดโหวต

อยากให้มีกฎหมายที่อนุญาตให้เพศเดียวกันแต่งงานกันได้หรือไม่

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • warapong ...

  warapong001

 • 12-10-2018 - 19-10-2018
 • 2056 คำตอบ

  2056 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

ปิดโหวต

คุณตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าอย่างไร?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Malee23

  Malee23

 • 12-10-2018 - 19-10-2018
 • 1984 คำตอบ

  1984 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

ปิดโหวต

คุณคิดว่าปัญหาอาชญากรรมส่วนมาก เกิดขึ้นจากปัจจัยใด?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Malee23

  Malee23

 • 12-10-2018 - 19-10-2018
 • 2024 คำตอบ

  2024 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

ปิดโหวต

ปัจจุบัน คุณได้ยินข่าวประเภทใดมากที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Champool ...

  Champools2009

 • 12-10-2018 - 19-10-2018
 • 3408 คำตอบ

  3408 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

ปิดโหวต

ประเทศอะไรที่มีประชากรในประเทศมากที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share