Login LINE
 • newwwii1 ...

  newwwii12

 • 05-02-2024 - 12-02-2024
 • 2082 คำตอบ

  2082 คำตอบ

 • การลงทุน - การเงิน

  การลงทุน - การเงิน

เปิดโหวต

การลงทุนในระยะยาวแบบไหนดี

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • kedsaraw ...

  kedsarawan

 • 12-01-2024 - 19-01-2024
 • 2147 คำตอบ

  2147 คำตอบ

 • การลงทุน - การเงิน

  การลงทุน - การเงิน

เปิดโหวต

คุณมีเงินออมในบัญชีธนาคารจำนวนเท่าไร

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Hooyin08 ...

  Hooyin084

 • 17-10-2023 - 24-10-2023
 • 1592 คำตอบ

  1592 คำตอบ

 • การลงทุน - การเงิน

  การลงทุน - การเงิน

เปิดโหวต

คุณชอบซื้อทองคำชนิดใด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Housed96

  Housed96

 • 16-10-2023 - 23-10-2023
 • 2122 คำตอบ

  2122 คำตอบ

 • การลงทุน - การเงิน

  การลงทุน - การเงิน

เปิดโหวต

การเงินคุณเป็นอย่างไรบ้างหลังจากผ่านพ้นช่วงการระบาดของโควิด-19

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • nok27123 ...

  nok2712384

 • 10-09-2023 - 17-09-2023
 • 1965 คำตอบ

  1965 คำตอบ

 • การลงทุน - การเงิน

  การลงทุน - การเงิน

เปิดโหวต

ถ้าท่านสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้ ท่านจะให้น้ำหนักการลงทุน \\\"ส่วนใหญ่\\\"กับสินทรัพย์ในรูปแบบใด

ผลการสำรวจ

Like & Share