Login LINE

ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

30-12-2019

แบบสอบถามแจกคะแนน

15คะแนน

09-12-2019

แบบสำรวจการเลือกซื้อเครื่องดื่ม

10คะแนน

08-12-2019

แบบสำรวจการเลือกซื้อของทานเล่นของคนไทย

10คะแนน

06-12-2019

แบบสำรวจการเลือกซื้อเครื่องดื่ม

10คะแนน

04-12-2019

แบบสอบถามเรื่องไลฟ์สไตล์

15คะแนน

ข่าวสารจาก Yimresearch