Login LINE
 • maywassa ...

  maywassana

 • 24-02-2015 - 24-03-2015
 • 303 คำตอบ

  303 คำตอบ

 • ธุรกิจ

  ธุรกิจ

ปิดโหวต

ท่านคิดว่า โปรโมชั่น/การส่งเสริมการขายใดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามากที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • sathit

  sathit

 • 18-02-2015 - 18-03-2015
 • 293 คำตอบ

  293 คำตอบ

 • ธุรกิจ

  ธุรกิจ

ปิดโหวต

คุณคิดอย่างไรกับการปรับขึ้นค่าโดยสารรถร่วมบริการ เพิ่มอีกรวมสองระยะไม่เกิน3บาท?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • janutkoo

  janutkoo

 • 18-02-2015 - 18-03-2015
 • 315 คำตอบ

  315 คำตอบ

 • ธุรกิจ

  ธุรกิจ

ปิดโหวต

แม่ค้าพ่อค้าหาบเร่ ควรเสียภาษีการค้าหรือไม่? (เพราะจริง ๆ แม่ค้าพ่อค้าหาบเร่ อยู่ในข้อยกเว้นการเสียภาษี)

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • blackpk

  blackpk

 • 18-02-2015 - 18-03-2015
 • 299 คำตอบ

  299 คำตอบ

 • ธุรกิจ

  ธุรกิจ

ปิดโหวต

คุณน้ำมันเติมรถประเภทไหนมากที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • kamoncha ...

  kamonchanok32027

 • 13-01-2015 - 13-02-2015
 • 147 คำตอบ

  147 คำตอบ

 • ธุรกิจ

  ธุรกิจ

ปิดโหวต

ถ้าเลือกประกอบธุรกิจส่วนตัวได้หนึ่งอย่าง คุณจะประกอบอาชีพอะไร

ผลการสำรวจ

Like & Share