Login LINE
 • Nichakor ...

  Nichakorn

 • 06-07-2015 - 06-08-2015
 • 418 คำตอบ

  418 คำตอบ

 • ธุรกิจ

  ธุรกิจ

ปิดโหวต

คุณเลือกสมัครงานกับองค์กร/บริษัทต่างๆ จากปัจจัยใดเป็นอันดับแรก

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Lazyeeyo ...

  Lazyeeyore

 • 09-06-2015 - 09-07-2015
 • 334 คำตอบ

  334 คำตอบ

 • ธุรกิจ

  ธุรกิจ

ปิดโหวต

ทำไม Gen Y ถึงมีการเปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อย?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • maywassa ...

  maywassana

 • 09-06-2015 - 09-07-2015
 • 491 คำตอบ

  491 คำตอบ

 • ธุรกิจ

  ธุรกิจ

ปิดโหวต

คุณอยากให้ไปรษณีย์ไทย ปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • kimda201 ...

  kimda2015

 • 12-05-2015 - 12-06-2015
 • 334 คำตอบ

  334 คำตอบ

 • ธุรกิจ

  ธุรกิจ

ปิดโหวต

คุณรู้จัก Lawson108 หรือไม่

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • chisuda

  chisuda

 • 06-05-2015 - 06-06-2015
 • 321 คำตอบ

  321 คำตอบ

 • ธุรกิจ

  ธุรกิจ

ปิดโหวต

สิ่งใดในบริษัททำให้คุณอยากลาออก

ผลการสำรวจ

Like & Share